Arkiv

Nytt takst- og rabattsystem fra 01.07.19

Fra og med 01. juli 2019 avsluttes alle lokale avtaler med Eksportvegen.
Alle som har gyldig AutoPASS-avtale og brikke fra et annet bompengeselskap vil få rabatt iht. gjeldende takstvedtak ved passering etter denne datoen.

Endringene for Eksportvegen består i:

 • Innføringen av et standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt.
 • Avvikling av eksisterende avtaler med Eksportvegen med lokal rabatt (tilleggsavtaler).
 • Nye takster som gjelder fra 01.07.2019
 • Innføring av månedstak for takstgruppe 1.

Rabatt ved bruk av brikke

Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke og avtale får 20% rabatt (uavhengig av hvilket selskap avtalen er inngått med).  Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.

 • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Du som avtalekunde trenger ikke å foreta deg noe:

 • Nåværende avtaler hos Eksportvegen AS for å oppnå lokal rabatt på 30-50% blir automatisk avviklet den 1. juli.
 • Dersom du har en ubetalt forskuddsfaktura, så trenger du ikke betale denne dersom du har positiv saldo som dekker dine passeringer frem til 01.07.19.
 • AutoPASS-avtalen med det selskapet brikken er levert fra, hovedavtalen, blir ikke endret, og passeringer fra 1. juli blir trukket fra hovedavtalen.

Oppgjør for innbetalt forskudd:

Sluttavregning og eventuelt innestående beløp på din avtale blir tilbakeført senest tre måneder etter endringen.
Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra.
Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling må du innen 15.07.19 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema.

Nye takster Eksportvegen fra 01.07.2019:
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
BomstasjonerFullprisFullpris
SkjegstadKr. 35,00Kr. 81,00
SkorgenKr. 35,00Kr. 81,00
Vikebukt -TresfjordbruaKr. 69,00Kr. 158,00
VågstrandaKr. 33,00Kr. 74,00

Månedstak

Det lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får et passeringstak på 40 betalende passeringer per måned per kjøretøy per bomstasjon.

Omvendt timesregel

Dagens ordning med omvendt timesregel videreføres i Skorgen og Skjegstad for kunder med gyldig AutoPASS-avtale og vil bli ivaretatt på hovedavtalen.

Fritak for nullutslippskjøretøy:

Nullutslippskjøretøy, dvs. el- og hydrogenbiler får 100% rabatt i begge takstgrupper.
Forutsetter gyldig avtale og brikke for å få rabatt.

Alle omleggingene er hjemlet i Stortingsvedtak, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016)

Se kunngjøring fra 01.06.19 (PDF)

Ny funksjon for lyssignal på MinSide

Den 6. april ble alle lyssignal i norske bomstasjoner slukket.

Selv om du ikke lenger får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Min Side se informasjon om hvordan passeringen ble registrert i bomstasjonen.

I passeringsoversikten på Min Side, vil du foran hver passering finne et ikon/lyssignal som viser status for passeringen.

Du kan se om passeringen er registrert via brikken (Grønt pluss), eller registrert ved at det er tatt bilde av registreringsnummeret (Gult kamera).

Se ytterlige forklaring om lyssignaler i bildet.

Den 6. april slukkes alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet.

Statens vegsenen informerer i en pressemelding om at det er flere årsaker til at lyssignalene tas ned.

Slukking av lyssignal vil ikke påvirke bruk av bombrikke. Den skal fortsatt beholdes i bilen for å vise passering gjennom bomstasjoner. Opplysning om passeringer får man via Min side hos det bompengeselskapet som man har tegnet avtale med.

Dette er ett av flere tiltak for å effektivisere driften av bompengesektoren
Først og fremst koster det mye penger å etablere og drifte lysene, såkalte kvitteringslys for passeringer, som står plassert etter hver bomstasjon i hele landet.
I tillegg er det usikkert hvor stor nytte trafikantene har av lyssignalene.

-Vi har derfor besluttet at alle lyssignal i bomstasjoner skal fjernes, opplyser Egil Aasheim som leder Kontor for AutoPASS i Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Han sier videre at dette er ett av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der det er ønskelig å forenkle innkrevingen av bompenger for å få til mer effektiv drift.

Lysstolpene fjernes så snart det er praktisk mulig, men det kan ta noe tid.
Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på ekstern høring der både bompengeselskaper, bilbransjen, kommuner, fylkeskommuner og andre samarbeidspartnere har fått mulighet til å komme med innspill. Konklusjonen er at alle lyssignal i landet skal tas ned. Lysene skal derfor slukkes ved samtlige bomstasjoner 6. april 2019.

-Vi regner imidlertid med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Aasheim.
Det blir heretter ikke satt opp lysstolper på nye anlegg.

Passeringsopplysninger ligger på Min side:
Opplysning om passering og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.

Les mer om lyssignal på: www.autopass.no

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2019

Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt.

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved hver passering i bompengeanlegg.

Nye avtalebetingeser som gjelder fra 15.01.19 (pdf)

Det skjer tre endringer i avtalen:

 1. Avvikling av lyssignal i bomstasjoner
 2. Oppsigelsesadgang for tilleggsavtaler
 3. Nye personvernregler

Endringene i avtalen skjer som følge av endringer som er besluttet i andre prosesser.
Les mer om bakgrunnen for de tre endringene i AutoPASS-betingelsene (PDF).

Vedrørende slukking av lyssignal i 2019:
Før eksisterende lyssignaler slukkes vil vi informere om hvordan du kan holde deg oppdatert om brikken ble avlest eller ikke ved bompassering. Du kan holde deg informert om status for AutoPASS-avtalen ved å logge inn på Min Side.

Kilde:  https://www.autopass.no/Nyhetsarkiv/ny-autopass-avtale-fra-15.januar-2019  

Ny selvbetjeningsløsning for AutoPASS-kunder fra 27.02.18

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på vår side «opprette eller endre din avtale«.
Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen, som tas i bruk 27. februar, har til hensikt å være mer brukervennlig enn den tidligere versjonen. I tillegg vil den nye løsningen lettere kunne følge fremtidige behov.

Den nye løsningen har til hensikt å gi en bedre brukeropplevelse ved:

 • Tegne ny AutoPASS-avtale
 • Oversikt over alle avtalene dine
 • Se passeringene dine
 • Fakturainformasjon
 • Bestille ny brikke
 • Flytte brikke til nytt kjøretøy
 • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
 • Melde sak til kundesenteret
 • Endre profilinformasjon

Innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen finner du på https://minside.autopass.no

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.

På Altinn sin side kan du lese mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

MinSideAutoPASS

Min side – Bedrift

For at personer i en bedrift skal få tilgang til Min side, må bedriftens leder gi brukertilganger gjennom Altinn til den eller de i selskapet som skal administrere AutoPASS-avtalen.

Du kan lese mer om hvordan administrere rettigheter og brukertilganger på Altinn.

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

 • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
 • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
 • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
 • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
 • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg: nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Lansering av ny selvbetjeningsløsning er utsatt

Eksisterende løsning for tegning av avtale og innlogging Min Side beholdes frem til ny løsning er på plass.

Tidspunktet for ny lansering er ikke fastsatt, og vil bli informert på websiden når dette er klart.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for Eksportvegen og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på Eksportvegen foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!