søndag, mars 01, 2015


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

DETTE ER VÅGSTRANDSTUNNELEN - VEIT VI SOM BILISTAR KORLEIS SIKRINGSTILTAKA I TUNNELEN SKAL BRUKAST?


VÅGSTRANDSTUNNELEN

Bildet under er ei blanding av skisse og fargefoto.
Skissa viser ein vertikalprofil av fjellet tunnelen går gjennom, og stigningsprofilen av vegen gjennom
tunnelen frå begge endar. At vegen gjennom tunnelen ikkje er flat, kjem av at vatnet som samlar seg i tunnelen 
må få avløp ut.

På bildet er det innteikna tunnelstrekninga for tunnelen med stipla strek og vegstykka utanfor tunnelen på begge sider som samanhengande strek.

  

  Foto og montasje Statens vegvesen
 Alle trafikkantar vi har møtt  har berre godord å seie om den nye 3665 meter lange Vågstrandstunnelen mellom Våge og Stolsneset som vart opna for trafikk 18. desember 2014.
Gjennom den nye tunnelen har E136 frå Ålesund til Dombås, fått ei vegstrekning som fyller krava til europavegstandard, - og med det har erstatta den gamle, trafikkfarlege, smale, uoversiktlege og rasfarlege vegstrekninga langs fjorden.
Sjølv på ein samferdselsminister frå fjell- og fjordrike Sogn og Fjordane, Liv Signe Navarsete, som i 2007 var invitert til å sitte på i ein trailer frå Åndalsnes til eit samferdselsmøte på Gjermundnes, gjorde denne vegstrekninga sterkt inntrykk. Truleg var dette den eigentlege starten på den nye Vågstrandstunnelen.

                Men det er historie. No skal vi bli betre kjend med Vågstrandstunnelen

Lagt til: 17. februar 2015

EIT HISTORISK SAMANDRAG OM TRESFJORDBRUA ER I EMNING


Forfattaren og sogeskrivaren Odd Sørås,   
også mangeårig journalist og reportar i NRK. 

aktuell som forfattar av boka som m. a. skal innehalde eit historisk samandrag av planlegginga,og seinare
bygginga av Tresfjordbrua,      eitt av dei største samferdselsprosjekta i Møre og Romsdal til no.

Med Sørås si mangslungne erfaring, med sine røter i  Vestnes, der han vart fødd på Sørås i 1947,
har Statens vegvesen som ansvarleg utgivar av boka gjort eit godt val.

Odd Sørås

Lagt til: 4. februar 2015

STATUS OG FRAMDRIFTSMÅL FOR TRESFJORDBRUA , NYTTÅR 2015


358 000 arbeidstimar
Fram til årsskiftet 2014 / 2015 var det brukt i alt 358 000 arbeidstimar på brua., og enno står mykje igjen.
150 arbeidarar i aktivitet med brua frå nyttår
Uten uventa hendingar er målet å kunne opne brua for trafikk seinhaustes 2015, i oktober/november. Den vanskelegaste delen, under havflata, er fullført.                        
Det blir derfor lettare å sjå endringane no etter kvart som arbeidet går vidare..
På Remmemsida er brudekket støypt så langt det skal. Neste fase for brudekket på denne sida blir når fritt-frambygginga på aksane 7 og 8 er ferdige. Då står berre samanstøypinga  mellom desse att.
Midtfjords ser vi at  T-forma akse 7 nærmar seg  ferdigstøyping. I løpet av januar skjer dette, og dermed er  160 meter brudekke ferdig. Så er det akse 8 sin tur å få sine to armar brudekke på til saman 160 meter. Dette er arbeid som tar tid, og støypinga av akse 8 blir truleg ferdig i juli.
No er det Vikebuktsida sin tur og støypinga  av dekket mellom landkaret og akse 1 er alt ferdig. Deretter blir forskalingsvogna flytta over mot akse 2 med etterfølgjande forskaling, armering og støyping. Slik held prosessen fram, og i løpet av juni skal brudekket frå Vike fram til akse 6 vere ferdig.
Samanstøyping av heile brua blir ein ny og viktig milepel. Dette skjer når fritt-framdekket på akse 8, også på 160 meter, er ferdig..


Lagt til: 12. januar 2015

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation