lørdag, september 20, 2014


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

DEN STØRSTE SENKEKASSA PÅ AKSE 8 ER PÅ PLASS. - DEI NÆRASTE FRAMDRIFTSPLANANE FOR TRESFJORDBRUA SER SLIK UT


DEN STORE SENKEKASSA
Etter mange veker med intenst dykkerarbeid på 40 meters djupne er den største av dei to senkekassene som avgrensar seglingsløpet gjennom brua på plass. Bakgrunnen for den lange tida som er brukt, er ujamn botn der den største betongkolossen blant brufundamenta skulle plasserast.
Det er ikkje fjell på botn i dette området og bruk av sprenging for å fjerne steinar og annan masse var ikkje tillatt då dette kunne destabilisere fjordbotnen. Derfor måtte dette arbeidet ta tid. Ei stor stålkasse er plassert i byggegropa på botn. Mellomrommet mellom senkekassa  og stålkassa vart deretter fylt med betong. Slik får betongkassa eit breitt og fast fundament å stå på.
DEN VIDARE FRAMDRIFTA AV BRUA
På Remmemsida nærmar det seg slutten på støyping av brudekke ved hjelp av den store forskalingsvogna. Rekna frå landkaret på Remmem er brudekket ferdigstøypt frå akse 19 (landkaret) til akse 11. Det betyr at i månadsskiftet august/september er om lag 500 meter brudekke  støypt.Lagt til: 31. august 2014

BYGGINGA AV TILFØRSELSVEGANE TIL TRESFJORDBRUA OG MILJØTILTAKA RUNDT TRESFJORDEN HAR STARTA


Når det vert snakka om Tresfjordbrua, ser dei fleste for seg det monumentale byggverket som sidan oktober 2012, sakte men sikkert, har vakse fram både frå Vikebuksida og frå Remmem.
Det som ikkje har kome særleg fram er kva som skal til for å skape eit trygt og sikkert vegsystem både for mjuke og harde trafikantar, og korleis ein kan skilje lokaltrafikken frå gjennomgangstrafikken på ein god måte.  Dette vil vi ta for oss i dette intervjuet med Tor Inge Unhjem, byggeleiar for tilførselsvegane både på Vikebukt og Remmem, og dessutan for miljøtiltaka rundt Tresfjorden.
Unhjem  er ein erfaren ingeniør, og har som dei to andre byggeleiarane sin kontorplass i brakkeriggen på Vikebukt. Der møtte vi han for å få vite meir omkring arbeidsområdet han har ansvaret for.
Lagt til: 15. august 2014

SAMANSETT BILDESERIE FRÅ SOMMAREN 2014


Både på brua og i tunnelen vert det arbeidd heile ferien. Tunnelen skal etter planen opnast før jul, og  vegbana over brua skal også etter gjeldande plan vere samanstøypt over fjorden før nyttår. Men full ferdigstilling av brua med tilhøyrande vegsystem vil kreve enno eit års arbeid.
Denne bildeserien med litt tekst til er laga for å vise ulike sider og framdrift av dette store ,samansette prosjektet.
Håper det kan vere til glede for dei mange som kvar dag er innom heimesida vår. Dei store besøkstala er til  stor inspirasjon for redaksjonen.
Dette blir det siste innslaget som vert lagt ut før ferien, men i august er vi tilbake med meir nytt. - God ferie til alle - !
Torgeir SteneLagt til: 17. juli 2014

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation