tirsdag, november 25, 2014


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

KOMMENTARAR OG BILDESERIE AV TRESFJORDBRUA FRÅ FJORDEN OG FRÅ HOLANE 6. OG 8. NOVEMBER 2014


Denne bildeserien ønskjer å vise korleis byggeaktivitetar på ulike deler av brutraseen samla skaper  framdrift i brubygginga. MEN FØRST:
Byggeleiar for Tresfjordbrua, Sigmund Lønset, skriv dette 4. november: "I dag har vi nådd ein ny milepel - alle dei 198 stålrørspelane som er ramma ned i sjøbotnen er no fylt med betong. Dermed er alt arbeid og alle fundament under havnivå ferdig."
For å vise kor mykje stål som har gått med til desse 198 stålpelane, illustrerar Lønset det på denne måten:
" Dersom vi hadde splitta opp alle røra som er ramma ned i sjøbotnen og laga stålplater av dei, ville det ha dekt 4,5 fotballbaner med eit ståldekke på 18 millimeter."
 
Når vi likevel er i gang med mengder og dimensjonar, tar vi også med utrekna mengde betong for heile brua.
Etter utsagn frå Lønset vil det i alt gå med 40.000 m3 betong, eller illustrert på ein annan måte: - På ei grunnflate på 1000 m2 vil betongsøyla rage 40 meter opp i lufta. Og all denne betongen er blanda på eige anlegg på Skorgeneset. Dei fleste har nok sett alle betongbilane i fast rute mellom Skorgeneset og kaia på Vikebukt, der ei eller to ferger, alt etter behov, har frakta betongbilane til ulike tømmeplassar i brutraseen. 

Kommunalbanken på besøk
6. november fekk Eksportvegen AS  besøk av Marit Urmo Harstad frå Kommunalbanken. Marit U. Harstad er kunde- og markedsansvarleg for Kommunalbanken med spesielt ansvar for Møre og Romsdal. Ho viste stor interesse for prosjektet vårt der Kommunalbanken er vår einaste långivar. Byggeleiar Sigmund Lønset orienterte og tok oss med på ein båttur på fjorden i det finaste haustver vi kunne tenke oss. Kommunalbanken vil nok få gode tilbakemeldingar om framdrifta for Tresfjordbrua.

Marit U. Harstad og Sigmund Lønset ved båtbrygga før turen på Tresfjorden
 
Foto: Torgeir Stene

Lagt til: 10. november 2014

TRESFJORDBRUA - MEIR ENN HALVE BRUDEKKET FERDIGSTØYPT


For den som ser etter fysiske forandringar i framdrifta av Tresfjordbrua, er dei ikkje lett å finne akkurat no ,trass i at arbeidet går for fullt.  Forklaringa er at støypeprosessen på Remmemsida nærmar seg slutten. Arbeidet med å bygge opp dei resterande søylene foregår på Vikesida, bortsett frå bygginga av søyle 8, som  avgrensar vestre side av seglingsløpet. Men alt i veke 47 skjer det synlege ting. Då vert den store forskalingsvogna demontert og med lekter flytta over til Vikesida og festa mellom landkaret og søyle 1 som alt er ferdigbygd.   I januar reknar vi med at brudekket på dette stykket er ferdigstøypt. Lagt til: 24. oktober 2014

SNART EIN NY MILEPEL FOR TRESFJORDBRUA


Tresfjordbrua veks seg lenger og lenger mot seglingsløpet.
Forskalingsvogna til støyping av brudekke er no flytta til  søyle 9.  Dette blir siste støypeoppdraget for forskalingsvogna på denne sida av fjorden, men då er også brudekket på alle ti sidespenna ferdigstøypt. Sluttarbeidet er truleg ferdig i løpet av oktober.
Forskalingsvogna vert deretter i løpet av november demontert og flytta over til Vikebuktsida og klargjort til støyping av dekke frå landkaret, søyle 0, til og med søyle 6. Denne prosessen vil bli ferdig i mai 2015.
Heile brua er halden oppe av i alt 19 søyler medrekna dei to landkara, der landkaret på Vikebuktsida er søyle 0, og i andre enden på Remmem, søyle 19.
Rundt nyttår vil fritt-frambygget på akse 7 med to x 80 meter lange armar vere ferdig, og forskalinga  flytta til søyle 8 for same utstøyping av  to 80 meter lange armar også på denne .
Når søyle 8 er ferdig utbygd, truleg i juni 2015, er også brua  samanknytt over heile fjorden.Att står då restarbeid som asfaltering, oppsetting av lysmastar, rekkverk m.m.  For tida  arbeider  rundt 150 personar på brua. På grunn av seglingshøgde på 32 meter ved middels vannstand og  landfesta som på begge sider er lågare, vil stigninga frå Vikebuktsida opp brua bli om lag 6% og på Remmemsida  om lag 2,2 %.

Lagt til: 1. oktober 2014

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation