torsdag, oktober 30, 2014


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

TRESFJORDBRUA - MEIR ENN HALVE BRUDEKKET FERDIGSTØYPT


For den som ser etter fysiske forandringar i framdrifta av Tresfjordbrua, er dei ikkje lett å finne akkurat no ,trass i at arbeidet går for fullt.  Forklaringa er at støypeprosessen på Remmemsida nærmar seg slutten. Arbeidet med å bygge opp dei resterande søylene foregår på Vikesida, bortsett frå bygginga av søyle 8, som  avgrensar vestre side av seglingsløpet. Men alt i veke 47 skjer det synlege ting. Då vert den store forskalingsvogna demontert og med lekter flytta over til Vikesida og festa mellom landkaret og søyle 1 som alt er ferdigbygd.   I januar reknar vi med at brudekket på dette stykket er ferdigstøypt. Lagt til: 24. oktober 2014

SNART EIN NY MILEPEL FOR TRESFJORDBRUA


Tresfjordbrua veks seg lenger og lenger mot seglingsløpet.
Forskalingsvogna til støyping av brudekke er no flytta til  søyle 9.  Dette blir siste støypeoppdraget for forskalingsvogna på denne sida av fjorden, men då er også brudekket på alle ti sidespenna ferdigstøypt. Sluttarbeidet er truleg ferdig i løpet av oktober.
Forskalingsvogna vert deretter i løpet av november demontert og flytta over til Vikebuktsida og klargjort til støyping av dekke frå landkaret, søyle 0, til og med søyle 6. Denne prosessen vil bli ferdig i mai 2015.
Heile brua er halden oppe av i alt 19 søyler medrekna dei to landkara, der landkaret på Vikebuktsida er søyle 0, og i andre enden på Remmem, søyle 19.
Rundt nyttår vil fritt-frambygget på akse 7 med to x 80 meter lange armar vere ferdig, og forskalinga  flytta til søyle 8 for same utstøyping av  to 80 meter lange armar også på denne .
Når søyle 8 er ferdig utbygd, truleg i juni 2015, er også brua  samanknytt over heile fjorden.Att står då restarbeid som asfaltering, oppsetting av lysmastar, rekkverk m.m.  For tida  arbeider  rundt 150 personar på brua. På grunn av seglingshøgde på 32 meter ved middels vannstand og  landfesta som på begge sider er lågare, vil stigninga frå Vikebuktsida opp brua bli om lag 6% og på Remmemsida  om lag 2,2 %.

Lagt til: 1. oktober 2014

OPNING AV VÅGSTRANDSTUNNELEN OM TRE MÅNADER


Den som får nærare innsyn i arbeidet i og rundt  den 3665 meter lange Vågstrandstunnelen blir fort klar over at her står det mykje arbeid att før tunnelen kan opnast for fri ferdsel.
På synfaring saman med prosjektleiar Halgeir Brudeseth kjem vi nærare inn på ein travel arbeidsplass.
Inne i sjølve tunnelen er det berre montert midlertidige lys langs eine veggen, men elektroarbeidet er i full gang.
Utskotne siderom til hovedtunnelen gir plass til ulike tekniske anlegg. Det største siderommet som ligg om lag midt inne i tunnelen, er stort nok til at  køyrety som  bussar og trailerar i naudssituasjonar kan snu der.
Inne i tunnelen møtte vi også eit arbeidslag frå Rauma Energi som var i gang med å strekke  kablar.
Heile vegen i tunnelen har  fått tre asfaltlag, berre det siste asfaltlaget manglar. Dette blir først gjort i avslutningsfasen når tunnelen og tilkomstvegane på begge sider blir ferdigstilt. Både på Stolsneset og på Vågesida står enno mykje utearbeid att, men på begge sider er det full anleggsdrift. Begge tunnelopningane  skal avsluttast med  ein betongportal. På Stolsnessida er denne nettopp ferdigstøypt, på Våge er portalen under arbeid.
Vågstrandstunnelen vert den breiaste og høgste tunnelen i vårt område med alt tilgjengeleg teknisk utstyr som godt lys, radio- og mobildekning, god ventilasjon og mykje anna sikringsutstyr, berre for å nemne noko.

Trass i  arbeidet som enno står att,  opplyser Halgeir Brudeseth at målet framleis er at tunnelen skal opnast før jul. 

Uansett  om det kjem nye sentralpolitiske vedtak om bompengesystemet på strekninga, vert det i alle fall gratiskøyring gjennom Vågstrandstunnelen fram til Tresfjordbrua vert opna.

Bilda under  illustrerer litt om status for tunnelen  i midten av september.
Lagt til: 20. september 2014

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation