fredag, januar 30, 2015


Slik vil Tresfjordbrua krysse fjorden mellom Remmem og Vikebukt                                                       Animasjon:  Statens vegvesen

Nyheter frå Eksportvegen

STATUS OG FRAMDRIFTSMÅL FOR TRESFJORDBRUA , NYTTÅR 2015


358 000 arbeidstimar
Fram til årsskiftet 2014 / 2015 var det brukt i alt 358 000 arbeidstimar på brua., og enno står mykje igjen.
150 arbeidarar i aktivitet med brua frå nyttår
Uten uventa hendingar er målet å kunne opne brua for trafikk seinhaustes 2015, i oktober/november. Den vanskelegaste delen, under havflata, er fullført.                        
Det blir derfor lettare å sjå endringane no etter kvart som arbeidet går vidare..
På Remmemsida er brudekket støypt så langt det skal. Neste fase for brudekket på denne sida blir når fritt-frambygginga på aksane 7 og 8 er ferdige. Då står berre samanstøypinga  mellom desse att.
Midtfjords ser vi at  T-forma akse 7 nærmar seg  ferdigstøyping. I løpet av januar skjer dette, og dermed er  160 meter brudekke ferdig. Så er det akse 8 sin tur å få sine to armar brudekke på til saman 160 meter. Dette er arbeid som tar tid, og støypinga av akse 8 blir truleg ferdig i juli.
No er det Vikebuktsida sin tur og støypinga  av dekket mellom landkaret og akse 1 er alt ferdig. Deretter blir forskalingsvogna flytta over mot akse 2 med etterfølgjande forskaling, armering og støyping. Slik held prosessen fram, og i løpet av juni skal brudekket frå Vike fram til akse 6 vere ferdig.
Samanstøyping av heile brua blir ein ny og viktig milepel. Dette skjer når fritt-framdekket på akse 8, også på 160 meter, er ferdig..


Lagt til: 12. januar 2015

VÅGSTRANDSTUNNELEN OPNA FOR TRAFIKK. BLIR BOMFRI I ALLE FALL TIL TRESFJORDBRUA ER FERDIG


Ei ras- og trafikkfarleg strekning på E 136 mellom Vågstranda og Måndalen
er historie. Ein ny og tidsmessig tunnel på 3,7 km er blitt resultatet.

Bra frammøte under opninga
Trass dårleg ver var det mange som hadde møtt fram då Vågstrandstunnelen vart offisielt opna torsdag 18. desember.

 

Opningsseremonien var enkel og effektiv. Etter at prosjektleiaren for både tunnelen og brua, Halgeir Brudeseth, hadde ønskt velkommen og skissert programmet for opninga, gjekk det slag i slag. Det heile starta med to marsjar  som musikalsk innleiing   Så kom fire korte talar på rekke og rad. Først ute var regionvegsjef Berit Brendskag Lied, deretter følgde fylkesordførar Jon Aasen, styreleiar i Eksportvegen AS, Roald Fiksdal, og til slutt ordførar i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, som etter talen, saman med dei to skuleelevane Synne Helena Pedersen Storbråten og Remy Våge Karlsen, klipte snora og stod for den formelle opninga.
Talarane tok for seg ulike moment knytte til tunnelen og E136. Regionvegsjefen oppmoda m.a. sterkt om at den nye flotte strekninga i tunnelen ikkje måtte brukast til fartsstripe. Fylkesordføraren understreka at denne tunnelen er med å auke trafikktryggleiken vesentleg på den viktigaste eksportvegen i fylket. Roald Fiksdal snakka m.a. om betydninga av eldsjelene bak dei fleste vegutbyggingane. Han framheva i denne samanheng spesielt Per Gunnar Voldset som den sterkaste pådrivaren for å få til fellesprosjektet Vågstrandstunnelen og Tresfjordbrua. Som vi veit fekk ideen positiv respons både lokalt og sentralt og framskunda fellesprosjektet dit vi er komne i dag. Per Gunnar Voldset fekk overrekt blomster som symbolsk takk for innsatsen. Lars Olav Hustad framheva betydninga tunnelen har for trafikktryggleiken i Rauma kommune og for gjennomgangstrafikken generelt. Han understreka også betydninga tunnelen vil ha, spesielt saman med Tresfjordbrua når den står ferdig, for betre å knyte saman kommunane Rauma og Vestnes.
Etter den offisielle opningsseremonien vart tunnelen rydda slik at skulebussen , full av skuleungdom, som første bil, kunne køyre gjennom tunnelen.

Lagt til: 21. desember 2014

OFFISIELL OPNING AV VÅGSTRANDSTUNNELEN TORSDAG 18. DESEMBER FRÅ KL 1200


Statens  vegvesen har sendt ut denne tekniske og praktiske informasjonen om Vågstrandstunnelen:

Endelig er strekningen mellom Våge og Stolsneset rassikker. Etter 27 måneder byggetid står den

 3,7 km lange tunnelen ferdig. Vi ønsker å takke trafikanter og naboer for tålmodighet og godt

 samarbeid, og inviterer til åpningsfest torsdag 18. desember ved tunnelåpningen på Våge. Det vil

 bli åpen tunnel på Våge fra kl. 1200 med mulighet til å gjøre seg kjent med sikkerhetsutstyret som

 er installert i og ved tunnelen. Selve åpningsmarkeringa vil foregå fra kl. 1330–1400, med trafikkpåsetting like etterpå.

Velkommen til åpningen av

Europaveg 136 ,Vågstrandstunnelen, torsdag 18. desember 2014 

 

 

Lagt til: 13. desember 2014

Aktivitetsplan

Siste framdriftsmål

1.  Avtalar med entrepenørar  - hausten  2012

2.  Anleggsstart - hausten  2012

3.  Ferdig  tunnel   årsskiftet  2014-15

4. Ferdig bru   hausten  2015

 

Budsjetterte kostnader for fellesprosjektet

Siste kostnadsoverslag i millionar 2013 - kroner

Etter siste prognosen er kostnadsoverslaget per august 2013  1.592 mill. kroner .Per 01.01. 2013 er vegfritak for mva oppheva. Dette har ført til  auka brutto kostnadsanslag for fellesprosjektet med 187 mill kroner. Mva -kostnaden vert dekt av staten.   
Fellesprosjektet omfattar:
► Vågstrandstunnelen med tilførselsvegar
► Tresfjordbrua med tilførselsvegar
► Miljø- og trafikktryggingstiltak rundt Tresfjorden

Siste brutto kostnadsprognose per august 2013 viser:
 for Tresfjordbrua   1085 mill kroner
for Vågstrandstunnelen   482 mill kroner
for miljøtiltak rundt Tresfjorden     25 mill kroner

Stortingsproposisjonen om Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen , vart samrøystes vedteken av  Stortinget  31.mai 2012.
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation